Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Chuẩn bị việc đánh giá, chấm điểm chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh năm 2020
18/01/2021

         Căn cứ Quyết định số 1149/QĐ-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”; Quyết định số 17/QĐ-BNV ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Bộ Nội vụ về ban hành Kế hoạch triển khai Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương;

         Ngày 27 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Công văn số 377/UBND-KSTT về đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2020. Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh tại khoản 2, Điều 1 Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm đánh giá, chấm điếm Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2020 (kèm tài liệu minh chứng theo lĩnh vực được phân công phụ trách) và gửi kêt quả về Sở Nội vụ trước ngày 09/02/2021.

         ​Khi thực hiện đánh giá, chấm điểm cần lưu ý, bảng điếm Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 kèm theo Quyết định số 1149/QĐ-BNV có một số tiêu chí đã được sửa đối, bổ sung và cách chấm điểm cũng thay đổi so với năm 2019.

Chi tiết xem Công văn số 377/UBND-KSTT, Quyết định số 1149/QĐ-BNVQuyết định số 17/QĐ-BNV.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Kế hoạch Triển khai Luật Thanh niên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (có hiệu lực từ ngày 25/9/2021)
 Quyết định về việc phân cấp quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-