Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Hướng dẫn số 42/HD-SNV về tổ chức hoạt động của các Khối thi đua sở, ngành, doanh nghiệp tỉnh năm 2020
26/03/2020

         Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;
         Căn cứ Công văn số 1017/UBND-NCPC ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân chia Cụm, Khối thi đua và phân công Cụm trưởng, Cụm phó, Khối phó các Khối thi đua năm 2020;
         Ngày 25/3/2020, Sở Nội vụ đã ký ban hành Hướng dẫn số 42/HD-SNV về tổ chức hoạt động của các Khối thi đua sở, ngành, doanh nghiệp tỉnh năm 2020 - Xem chi tiết tại đây.
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Bãi bỏ quy định về công tác văn thư tại các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
 Nghị quyết Về việc sáp nhập, đặt tên các ấp trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo
 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương