Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Khắc phục tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra, thẩm định cải cách hành chính năm 2020
18/01/2021

         Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) hàng năm và các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC của tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị đã chủ động triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao và đã đạt được kết quả khả quan, toàn diện, hiệu quả. Việc đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động đã nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) cho cá nhân, tố chức; đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, nhất là thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4; việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc đúng quy định.

         Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra công tác CCHC, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2020 của tỉnh, vẫn còn một số hạn chế như: việc phối hợp giải quyết TTHC giữa các cơ quan hành chính chưa kịp thời, gây khó khăn cho cá nhân, tồ chức; việc nhập hồ sơ giải quyết TTHC vào Phần mềm Một cửa điện tử chưa đầy đủ; người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác này ...

         Để kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên và nâng cao chất lượng, hiệu quả CCH C trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Công văn số 338/UBND-KSTT ngày 27/01/2021 yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tập trung thực hiện 07 nội dung cải cách hành chính về: công tác chỉ đạo điều hành; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nưóc; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính.

         Đồng thời, giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; các cơ quan, đơn vị được ủ y ban nhân dân tỉnh phân công chủ tri, phụ trách về nhiệm vụ CCHC chủ động triên khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.

Chi tiết Công văn số 338/UBND-KSTT tại đây.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Kế hoạch Triển khai Luật Thanh niên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (có hiệu lực từ ngày 25/9/2021)
 Quyết định về việc phân cấp quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-