Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ thêm đối với đội ngũ CBCCVC dôi dư, không sắp xếp, bố trí lại được trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
24/04/2019

 

Thực hiện Thông báo số 206-TB/TU ngày 13/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo kết luận, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 02-ĐA/TU về “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Tiền Giang” và thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 906/UBND-NCPC ngày 18/3/2019 về việc giao chủ trì dự thảo Tờ trình, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

Sở Nội vụ đã dự thảo Tờ trình, Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ thêm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan và những người hưởng phụ cấp từ nguồn ngân sách nhà nước dôi dư, không sắp xếp, bố trí lại được trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, xin gửi dự thảo đến quý cơ quan nghiên cứu, cho ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; đề nghị Cổng thông tin điện tử tỉnh cho đăng trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để các tổ chức, cá nhân có ý kiến đóng góp dự thảo trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 01/4/2019.

Rất mong quý cơ quan quan tâm phối hợp và vui lòng gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản về Sở Nội vụ trước ngày 16/4/2019 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua./.

(Đính kèm dự thảo Tờ trình, Nghị quyết nêu trên, báo cáo tác động đồng thời dự thảo được gửi đến quý cơ quan qua Văn phòng điện tử và đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ).

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Bãi bỏ quy định về công tác văn thư tại các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
 Nghị quyết Về việc sáp nhập, đặt tên các ấp trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo
 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương