Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Một số giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) tỉnh Tiền Giang
09/12/2018

 

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị, hành chính công và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được các cấp, các ngành trong tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài. Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tích cực nhiều mặt, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của địa phương, góp phần thực hiện, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, thể hiện qua Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh trong những năm gần đây xếp hạng thấp và không ổn định (năm 2015 hạng 50, năm 2016 hạng 23, năm 2017 hạng 47/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Kết quả PAPI Tiền Giang năm 2017: lĩnh vực Kiểm soát tham nhũng nằm trong nhóm đạt điểm cao nhất; lĩnh vực Thủ tục hành chính công nằm trong nhóm đạt điểm trung bình cao; còn lại 04 lĩnh vực, gồm: Tham gia của người dân ở cơ sở, Công khai minh bạch, Trách nhiệm giải trình với người dân, Cung ứng dịch vụ công đều nằm trong nhóm đạt điểm thấp nhất.

Để tạo chuyển biến đồng bộ trong việc nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới, thiết nghĩ cần tập trung một số vấn đề sau:

Một là, cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc, đầy đủ về tầm quan trọng của PAPI đối với sự phát triển bền vững của tỉnh. Đồng thời tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư, đảm bảo người dân hiểu biết và thực hiện được các quy định pháp luật liên quan đến đời sống thường ngày; ý thức được quyền lợi và trách nhiệm đầy đủ của mình trong việc tham gia vào đời sống chính trị tại cơ sở.

Hai là, các cấp, các ngành thường xuyên rà soát, cập nhật, đơn giản hóa, công bố, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; thực hiện việc kết nối liên thông Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến liên hệ giải quyết công việc có liên quan.

Ba là, Thủ trưởng các ngành, địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến PAPI, đặc biệt là việc công khai, minh bạch của cấp chính quyền cơ sở; việc giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân; hiệu quả phục vụ nhân dân của các dịch vụ công; chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức …

Bốn là, xây dựng và triển khai kế hoạch nâng cao chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) tỉnh Tiền Giang. Tập trung cải thiện rõ rệt các lĩnh vực nằm trong nhóm đạt điểm thấp nhất; nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tư pháp, bảo hiểm y tế; dịch vụ khám chữa bệnh, giáo dục, cung cấp điện nước, giải quyết việc làm, an ninh trật tự, khiếu nại, tố cáo…

Năm là, Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong quá trình triển khai thực hiện./.

 

Hồng Quang

Trưởng phòng Cải Cách hành chính, Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2020
 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”
 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-