Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Thực hiện chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Nội vụ
19/10/2020

         Căn cứ Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổchức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang, ngày 24 tháng 9 năm 2020, Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 2171/KH-SNV về Thực hiện chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Sở Nội vụ

         Theo đó, dự kiến đến cuối năm 2020, Sở Nội vụ sẽ hoàn thành việc chuyển đổi HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

         Bên cạnh đó, kịp thời chỉ đạo thực hiện chuyển đổi HTQLCL theo đúng kế hoạch đề ra, Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạoHệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 (Quyết định số 166/QĐ-SNV ngày 07 tháng 10 năm 2020)

         Cụ thể xin xem thêm tại kế hoạch số 2171/KH-SNV và Quyết định số 166/QĐ-SNV.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Bãi bỏ quy định về công tác văn thư tại các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
 Nghị quyết Về việc sáp nhập, đặt tên các ấp trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo
 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương