Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Thực hiện định kỳ xem xét của Lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng
19/10/2020

         Nhằm duy trì vai trò lãnh đạo đối với hệ thống quản lý chất lượng của Sở Nội vụ, đồng thời đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, thường xuyên cải tiến và nâng cao hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng của Sở Nội vụ đã xây dựng, ngày 23 tháng 11 năm 2020, Giám đốc Sở Nội vụ đã ký ban hành Kế hoạch số 2311/KH-SNV về xem xét của lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng.

         Kế hoạch xác định 06 nội dung dự kiến xem xét gồm:

         1.Việc xây dựng các quy trình hệ thống; quy trình thực hiện ISO đối với các thủ tục hành chính của Sở Nội vụ theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

         2. Việc thực hiện Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng;

         3. Ý kiến phản hồi của khách hàng (tổ chức/cá nhân) đối với việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ;

         4. Kết quả thực hiện của các quá trình và mức độ sai sót trong công việc;

         5. Những thay đổi có ảnh hưởng tới Hệ thống quản lý chất lượng;

         6. Những kiến nghị để cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng 9001: 2015

         Cụ thể xin xem thêm tại Kế hoạch số 2311/KH-SNV.

BBT Website Sở Nội vụ

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Bãi bỏ quy định về công tác văn thư tại các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
 Nghị quyết Về việc sáp nhập, đặt tên các ấp trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo
 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương