Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Tiền Giang ban hành Quy định mới về phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức
08/01/2020

         ​Ngày 03 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND), có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Theo đó, Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND một số điểm mới so với Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2016 và Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 và các quyết định có liên quan về phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, như sau:

1. Thẩm quyền tuyển dụng viên chức:

Việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chưa tự chủ chi thường xuyên, chưa tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư, trước đây Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho thủ trưởng đơn vị sự nghiệp.

Theo Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND việc tổ chức tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ chi thường xuyên, chưa tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc, nâng bậc lương trước thời hạn khi nghỉ hưu, phụ cấp thâm niên vượt khung:

Các cơ quan, đơn vị gửi văn bản đề nghị (kèm hồ sơ) về Sở Nội vụ tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đối với những chức danh nêu tại Khoản 1 Điều 5 của Quy định. Các đối tượng còn lại (thanh tra viên, thanh tra viên chính, chuyên viên chính giữ chức vụ không do Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, ...) thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở và tương đương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Giám đốc Sở và tương đương quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, cho thôi giữ chức vụ, cách chức đối với công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền quản lý (Chi cục trưởng và tương đương; người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh). Theo quy định cũ thì do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

4. Quyết định tiếp nhận, điều động công chức từ khối Đảng về khu vực Nhà nước và ngược lại: do Giám đốc Sở Nội vụ xem xét quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy (tại Điểm c, d Khoản 2 Điều 11 Quy định). Theo quy định cũ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ.

(Xem chi tiết Quyết định 32/2019/QĐ-UBND tại đây)

Sương Mơ

Phòng Tổ chức và Quản lý Công chức viên chức

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Bãi bỏ quy định về công tác văn thư tại các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
 Nghị quyết Về việc sáp nhập, đặt tên các ấp trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo
 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương