Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Triển khai Kế hoạch sửa đổi, bổ sung Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 và triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020
19/10/2020

         Thực hiện Công văn 4834/UBND-KSTT ngày 07/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh, ngày 13 tháng 10 năm 2020, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 2298/SNV-CCHC về triển khai Quyết định số 666/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch sửa đổi, bổ sung Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 và triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”;

         Trong đó, đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện các công việc sau:

         1. Thủ trưởng các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cung cấp thông tin cán bộ, công chức lãnh đạo (mẫu kèm theo) để Sở Nội vụ trước ngày 15/10/2020 đê tổng hợp lập Danh sách người tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học gửi Bộ Nội vụ. Ngoài ra, đề nghị chỉ đạo các đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý, tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp chặt chẽ với cơ quan, người thực hiện phiếu điều tra xã hội học.

         2. Các đơn vị được phân công nhiệm vụ tại Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần phụ trách tại bộ Chỉ số cải cách hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1150/QĐ-BNV ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cho ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung sửa đổi, bổ sung Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 gửi về Sở Nội vụ trước ngày 23/10/2020

         Chi tiết xem Công văn số 5269/BNV-CCHC, Công văn 4834/UBND-KSTT, 2298/SNV-CCHC tại đây

BBT Website Sở Nội vụ.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Bãi bỏ quy định về công tác văn thư tại các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
 Nghị quyết Về việc sáp nhập, đặt tên các ấp trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo
 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương