Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2018
01/10/2018

 

Sở Nội vụ thông báo việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2018 tại tỉnh Tiền Giang như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng dự thi

Công chức được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-C, đang giữ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch công chức theo quy định.

2. Điều kiện dự thi

Công chức đăng ký dự thi nâng ngạch lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2018 khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

a. Được đánh giá, phân loại ở mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

b. Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận các nhiệm vụ trong cùng ngành chuyên môn ở vị trí việc làm có yêu cầu ngạch chuyên viên và tương đương;

c. Đạt các tiêu chuẩn về thời gian giữ ngạch, văn bằng, chứng chỉ theo quy định tiêu chuẩn của ngạch dự thi.

Về thời gian giữ ngạch (tính đến thời điểm cuối cùng nộp hồ sơ đăng ký) Công chức phải có thời gian giữ ngạch từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên ở ngạch cán sự, ngạch chuyên viên (cao đẳng), ngạch kế toán viên trung cấp, kế toán viên (cao đẳng) không kể thời gian tập sự, thử việc.

3. Tiêu chuẩn dự thi

Công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên hoặc tương đương có đủ các điều kiện quy định tại Điểm 2 Mục này còn phải đạt các tiêu chuẩn, sau đây:

a) Về văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch dự thi:

- Đối với ngạch chuyên viên:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công;

- Đối với ngạch kế toán viên

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán trở lên;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên.

b) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có 01 trong các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C.

c) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Việc xác định chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việc Nam thực hiện theo Công văn số 1577/SGDĐT-TCCB ngày 28/11/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ (Trình độ B theo QĐ số 177 và trình độ A2 theo QĐ số 66 tương đương bậc 2 của Khung 6 bậc).

4. Hồ sơ đăng ký dự thi

a. Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức), có xác nhận của cơ quan sử dụng cán bộ, công chức;

b. Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 3, Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, trong đó nêu cụ thể kết quả đánh giá, phân loại công chức hàng năm của 03 năm gần nhất (2015, 2016, 2017) (kèm theo mẫu);

c. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ của công chức theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

d. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến thời hạn nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch theo Công văn này;

đ. Quyết định nâng bậc lương gần nhất;

e. 02 (hai) ảnh cỡ 4 x 6cm có ghi họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; cơ quan công tác phía sau ảnh.

Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi công chức trong một bì đựng có kích thước 250 x 340 x 5 mm (theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức).

5. Về chỉ tiêu nâng ngạch

- Ngạch chuyên viên: 42 chỉ tiêu;

- Ngạch kế toán viên: 06 chỉ tiêu.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI

Công chức dự thi lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2018 phải dự thi đủ các môn thi sau:

a) Môn kiến thức chung: Thi viết, kiểm tra kiến thức, năng lực hiểu biết của công chức dự thi về tổ chức bộ máy nhà nước; quản lý hành chính nhà nước; chế độ công vụ, công chức; về chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật về ngành, lĩnh vực phù hợp với yêu cầu ngạch dự thi. Thời gian thi là 120 phút.

b) Môn chuyên môn, nghiệp vụ: Thi trắc nghiệm, kiểm tra và đánh giá trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của công chức theo yêu cầu của ngạch dự thi. Thời gian thi: 30 phút.

c) Môn ngoại ngữ: Thi viết, kiểm tra về các kỹ năng đọc hiểu, viết môn tiếng Anh, tiếng Pháp (nếu có) ở trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT. Thời gian thi là 60 phút.

d) Môn tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm, kiểm tra hiểu biết về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet ở trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT. Thời gian thi: 30 phút.

 III. ĐIỀU KIỆN MIỄN THI TIN HỌC, NGOẠI NGỮ

 Công chức tính đến thời điểm cuối cùng nộp hồ sơ đăng ký dự thi theo Công văn này được miễn môn thi khi có một trong các điều kiện sau:

1. Miễn thi ngoại ngữ đối với trường hợp

- Từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi đối với nữ;

- Có bằng tốt nghiệp về ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của ngạch dự thi;

- Có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

- Có bằng tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 khung Châu Âu trở lên còn trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đến thời điểm cuối cùng nộp hồ sơ đăng ký dự thi theo Công văn này.

2. Miễn thi môn tin học: Đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

IV. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

a) Cách tính điểm

- Bài thi được chấm theo thang điểm 100;

- Kết quả thi nâng ngạch để xác định người trúng tuyển là tổng điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn chuyên môn, nghiệp vụ.

b) Nguyên tắc xác định người trúng tuyển:

Người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức, phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Thi đủ các bài thi của các môn thi theo quy định;

- Có điểm số của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên (kể cả bài thi môn ngoại ngữ và môn tin học nếu không được miễn thi);

- Có kết quả thi nâng ngạch (tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn chuyên môn, nghiệp vụ) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp, cho đến hết chỉ tiêu nâng ngạch năm 2018;

- Trường hợp nhiều người có kết quả thi nâng ngạch bằng nhau ở chỉ tiêu nâng ngạch cuối cùng thì do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xem xét, để quyết định người trúng tuyển ở chỉ tiêu nâng ngạch cuối cùng này.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN

1. Thời gian và địa điểm tiếp nhận

a) Thời gian tiếp nhận: Từ ngày thông báo đến hết ngày 19 tháng 10 năm 2018.

b) Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang, số 23 đường 30/4, Phường 1, thành phố Mỹ Tho.

c) Túi đựng hồ sơ dự thi nâng ngạch công chức: liên hệ Trung tâm Lưu trữ Lịch sử thuộc Chi cục Văn thư lưu trữ - Sở Nội vụ.

2. Thời gian, địa điểm ôn thi và thi

a) Thời gian: Thông báo cụ thể sau.

b) Địa điểm: Dự kiến tại Cơ sở Thân Cửu Nghĩa - Trường Đại học Tiền Giang - Địa chỉ: Nhánh cao tốc số 1 - Ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

3. Tài liệu ôn thi:

Nội dung tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức hành chính lên chuyên viên (môn kiến thức chung) trong chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên:

- Phần I: Nhà nước và pháp luật.

- Phần II: Quản lý Nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực.

4. Lệ phí dự thi

Lệ phí dự thi tạm thu là 600.000 đồng (nộp cùng lúc nộp hồ sơ). Tùy thuộc vào số lượng đăng ký dự thi sẽ điều chỉnh mức thu phù hợp theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

VI. ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thông báo công khai đến công chức thuộc thẩm quyền quản lý nội dung thông báo này để công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi.

2. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cử công chức dự thi nâng ngạch chịu trách nhiệm về tính trung thực đối với nội dung trong hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

3. Văn bản của các cơ quan, đơn vị cử công chức dự thi nâng ngạch phải do người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương ký, kèm theo hồ sơ đăng ký, danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ, gửi về Sở Nội theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Nội vụ (thông qua Phòng Tổ chức và Quản lý công chức, viên chức - Điện thoại 0273.3873175) để phối hợp thực hiện./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Bãi bỏ quy định về công tác văn thư tại các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
 Nghị quyết Về việc sáp nhập, đặt tên các ấp trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo
 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-