Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Về việc tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên năm 2018
01/10/2018

 

Sở Nội vụ thông báo tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên năm 2018 tại tỉnh Tiền Giang như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng dự thi

Viên chức làm việc tại các bộ phận hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, quản trị, văn phòng, kế hoạch, tài chính và các bộ phận khác không trực tiếp thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trong các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện và các hội đặc thù được giao biên chế và cấp kinh phí hoạt động.

2. Điều kiện dự thi

Viên chức dự thi thăng hạng lên chuyên viên năm 2018 khi có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

- Đơn vị sự nghiệp có nhu cầu, có vị trí việc làm tương ứng với chức danh dự thi.

- Đang xếp lương nhân viên (01.005), cán sự (01.004), có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của ngạch chuyên viên quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/08/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV.

- Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất (tính đến thời hạn đăng ký dự thi thăng hạng); có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật.

- Về thời gian xếp lương: viên chức có thời gian xếp lương cán sự hoặc tương đương tối thiểu là 3 năm (36 tháng) tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

3. Tiêu chuẩn dự thi

Viên chức dự thi thăng hạng lên chuyên viên có đủ các điều kiện quy định tại Điểm 2, Mục này còn phải đạt các tiêu chuẩn, sau đây:

- Có bằng tốt nghiệp đại học với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc có 01 trong các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT. Việc xác định chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việc Nam thực hiện theo Công văn số 1577/SGDĐT-TCCB ngày 28/11/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ (Trình độ B theo QĐ số 177 và trình độ A2 theo QĐ số 66 tương đương bậc 2 của Khung 6 bậc).

4. Hồ sơ đăng ký dự thi

Hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng của viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ, cụ thể như sau:

- Đơn đăng ký dự thi thăng hạng;

- Bản sơ yếu lý lịch của viên chức theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ, có xác nhận của cơ quan sử dụng hoặc quản lý viên chức.

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức không giữ chức vụ quản lý hoặc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lý, trong đó nêu cụ thể kết quả đánh giá, phân loại viên chức hàng năm của 03 năm gần nhất (2015, 2016, 2017).

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- Quyết định nâng bậc lương gần nhất;

- 02 (hai) ảnh cỡ 4 x 6 cm có ghi họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; cơ quan công tác phía sau ảnh.

Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi viên chức được bỏ vào một bì đựng có kích thước 250 x 340 x 5 mm (theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức).

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI

Viên chức, người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù dự thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên năm 2018 phải dự thi đủ các môn thi sau:

a) Môn kiến thức chung: Thi viết, kiểm tra kiến thức, năng lực hiểu biết của công chức, viên chức dự thi về tổ chức bộ máy nhà nước; quản lý hành chính nhà nước; chế độ công vụ, công chức; về chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật về ngành, lĩnh vực phù hợp với yêu cầu ngạch hoặc chức danh dự thi. Thời gian thi là 120 phút.

b) Môn chuyên môn, nghiệp vụ: Thi trắc nghiệm, kiểm tra và đánh giá trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức theo yêu cầu của ngạch hoặc chức danh dự thi. Thời gian thi: 30 phút.

c) Môn ngoại ngữ: Thi viết, kiểm tra về các kỹ năng đọc hiểu, viết môn tiếng Anh, tiếng Pháp (nếu có) ở trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT. Thời gian thi là 60 phút.

d) Môn tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm, kiểm tra hiểu biết về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet ở trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.Thời gian thi: 30 phút. 

III. ĐIỀU KIỆN MIỄN THI TIN HỌC, NGOẠI NGỮ

Viên chức, người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù tính đến thời điểm cuối cùng nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính theo Công văn này được miễn môn thi khi có một trong các điều kiện sau:

1. Miễn thi ngoại ngữ đối với trường hợp

          - Từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi đối với nữ;

          - Có bằng tốt nghiệp về ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của ngạch dự thi;

          - Có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch hoặc chức danh dự thi ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

          - Có bằng tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 khung Châu Âu trở lên còn trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đến thời điểm cuối cùng nộp hồ sơ đăng ký dự thi theo Công văn này.

2. Miễn thi môn tin học: Đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

IV. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

- Viên chức trúng tuyển trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2018 phải dự thi đủ các bài thi của các môn thi, trừ những môn được miễn thi theo quy định; có số điểm của mỗi bài thi đạt từ 55 điểm trở lên, các bài thi được chấm theo thang điểm 100.

- Viên chức không trúng tuyển trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định nêu trên, không được bảo lưu kết quả cho các kỳ thi hăng hạng chức danh nghề nghiệp lần sau.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN

1. Thời gian và địa điểm tiếp nhận

a) Thời gian tiếp nhận: Từ ngày thông báo đến hết ngày 19 tháng 10 năm 2018.

b) Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang, số 23 đường 30/4, Phường 1, thành phố Mỹ Tho.

c) Túi đựng hồ sơ dự thi: do Chi cục Văn thư lưu trữ - Sở Nội vụ phát hành.

2. Thời gian, địa điểm ôn thi và thi

a) Thời gian: Thông báo cụ thể sau.

b) Địa điểm: Dự kiến tại Cơ sở Thân Cửu Nghĩa - Trường Đại học Tiền Giang - Địa chỉ: Nhánh cao tốc số 1 - Ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

3. Tài liệu ôn thi:

Nội dung tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên (môn kiến thức chung) trong chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên:

- Phần I: Nhà nước và pháp luật.

- Phần II: Quản lý Nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực.

4. Lệ phí dự thi

Lệ phí dự thi tạm thu là 600.000 đồng (nộp cùng lúc nộp hồ sơ dự thi). Tùy thuộc vào số lượng đăng ký dự thi sẽ điều chỉnh mức thu phù hợp theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

VI. ĐĂNG KÝ DỰ THI

  1. Đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thông báo công khai đến viên chức thuộc thẩm quyền quản lý nội dung thông báo này để công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi.
  2. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cử viên chức dự thi nâng ngạch chịu trách nhiệm về tính trung thực đối với nội dung trong hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng.
  3. Văn bản của các cơ quan, đơn vị cử viên chức dự thi thăng hạng phải do người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương ký, kèm theo hồ sơ đăng ký, danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ, gửi về Sở Nội theo quy định.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Nội vụ (thông qua Phòng Tổ chức và Quản lý công chức, viên chức - Điện thoại 0273.3873175) để phối hợp thực hiện./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Nội vụ
 Về việc ban hành quy chế kinh phí công đoàn của Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ
 Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức
 Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2020 (bổ sung) của Sở Nội vụ
 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-