Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Thông báo nộp hồ sơ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018
05/10/2018

 

Thực hiện Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018;

Để có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định danh sách cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch và thi thăng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2018, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí việc làm theo yêu cầu của ngạch chuyên viên chính nêu tại Điểm 1, 2, 3 Mục II của Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 18/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh để hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký dự thi lên chuyên viên chính gửi về Sở Nội vụ. Cụ thể như sau:

1. Hồ sơ đăng ký dự thi lên chuyên viên chính, gồm:

a) Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (đối với viên chức);

b) Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức), có xác nhận của cơ quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức;

c) Bản nhận xét, đánh giá, phân loại ở mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Hoàn tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian 03 năm liên tục gần nhất (2015, 2016, 2017) và đến thời hạn nộp hồ sơ; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét hết thời hạn kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

d) Văn bằng, chứng chỉ (được cơ quan có thẩm quyền chứng thực):

 - Bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị - hành chính, thạc sĩ quản lý hành chính công, tiến sĩ quản lý hành chính công;

- Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (trình độ C theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT; trình độ B1 Khung tham chiếu châu Âu theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐ);

Lưu ý: Đối với trường hợp được miễn thi ngoại ngữ: có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ phải có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định trên.

- Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dung công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C được cấp theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C trước ngày 10/8/2016 (ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BDGĐT- BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu lực);

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng  ký dự thi;

e) Bản sao các quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên (mã số 01.003); quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc bổ nhiệm ngạch tương đương ngạch chuyên viên (nếu có); quyết định lương hiện hưởng. Trường hợp cán bộ, công chức được luân chuyển về giữ các chức vụ, chức danh lãnh đạo cấp xã thì có quyết định của cấp có thẩm quyền về luân chuyển cán bộ.

g) Các quyết định, văn bản cử tham gia nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật, đề án, dự án, chương trình…; kèm theo văn bản quy phạm pháp luật, đề án, dự án, chương trình hoặc các quyết định, biên bản nghiệm thu; văn bản xác nhận đề tài, chương trình, đề án đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành;

Hồ sơ đăng ký dự thi trong một bì đựng riêng có kích thước 250 x 340 x 5 mm (theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức). Đề nghị liên hệ Trung tâm Lưu trữ Lịch sử thuộc Chi cục Văn thư lưu trữ - Sở Nội vụ.

2. Lệ phí dự thi

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu phí: 700.000 đồng/người.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan, đơn vị lập danh sách cử cán bộ, công chức, viên chức (theo biểu mẫu gửi kèm Công văn này) và hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện dự thi lên chuyên viên chính gửi về Sở Nội vụ từ ngày 08/10/2018 đến ngày 19/10/2018.

Thông tin chi tiết cơ quan, đơn vị liên hệ với Phòng Tổ chức và Quản lý công chức, viên chức Sở Nội vụ./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
 Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Tiền Giang năm 2022
 Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cộng tác viên dân số và chính sách khen thưởng tập thể, cá nhân trong công tác dân số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang
 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-