CÔNG TÁC THANH NIÊN CÔNG TÁC THANH NIÊN

Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2014 của tỉnh Tiền Giang. Sáng ngày 23 tháng 9 năm 2014, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức mở lớp bồi...
Họp xét duyệt, thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ Họp xét duyệt, thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 03 tháng 11 năm 2014, Sở Nội vụ đã chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh tổ chức họp xét duyệt, thẩm định 15 hồ sơ cá nhân đề nghị xét...
Tiền Giang phỏng vấn tuyển chọn trí thức trẻ tham gia Đề án 500 Tiền Giang phỏng vấn tuyển chọn trí thức trẻ tham gia Đề án 500
Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1758/QĐ-TTg...
Tiền Giang đưa Đội viên Đề án 500 tham dự Lớp bồi dưỡng Đội viên Đề án tại tỉnh Bạc Liêu do Bộ Nội vụ tổ chức Tiền Giang đưa Đội viên Đề án 500 tham dự Lớp bồi dưỡng Đội viên Đề án tại tỉnh Bạc Liêu do Bộ Nội vụ tổ chức
Qua thời gian triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500) trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tỉnh Tiền Giang đã hoàn chỉnh việc tuyển chọn Đội viên Đề án với 09 trí thức trẻ tình nguyện đạt kết quả tuyển chọn và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Các trí thức trẻ sau khi đạt kết quả tuyển...