Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Ý Kiến dự thảo Ý Kiến dự thảo

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
V/v lấy ý kiến đối với các dự thảo Quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ, các cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ

Ngày bắt đầu 10-09-2021 Ngày hết hạn 10-10-2021

0
Tải về
(1-lượt)

Tải về
(1-lượt)

Tải về
(1-lượt)

Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến về dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ

Ngày bắt đầu 09-07-2021 Ngày hết hạn 09-08-2021

0
Tải về
(12-lượt)

Tải về
(14-lượt)

Xem các góp ý
V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh (lần 2)

Ngày bắt đầu 18-06-2021 Ngày hết hạn 18-07-2021

0
Tải về
(4-lượt)

Tải về
(7-lượt)

Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quy định quản lý công chức cấp xã ban hành kèm theo Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 của UBND tỉnh

Ngày bắt đầu 08-06-2021 Ngày hết hạn 08-07-2021

0
Tải về
(22-lượt)

Tải về
(15-lượt)

Tải về
(15-lượt)

Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày bắt đầu 20-05-2021 Ngày hết hạn 20-06-2021

0
Tải về
(32-lượt)

Xem các góp ý
V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh

Ngày bắt đầu 05-05-2021 Ngày hết hạn 05-06-2021

0
Tải về
(3-lượt)

Tải về
(8-lượt)

Tải về
(7-lượt)

Tải về
(2-lượt)

Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh

Ngày bắt đầu 15-04-2021 Ngày hết hạn 15-05-2021

0
Tải về
(18-lượt)

Tải về
(37-lượt)

Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

Ngày bắt đầu 05-04-2021 Ngày hết hạn 06-05-2021

0
Tải về
(34-lượt)

Tải về
(34-lượt)

Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến về dự thảo Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng (lần 2)

Ngày bắt đầu 30-03-2021 Ngày hết hạn 30-04-2021

0
Tải về
(9-lượt)

Tải về
(4-lượt)

Tải về
(2-lượt)

Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến Nhân dân trình khen thưởng cấp nhà nước về thành tích cống hiến

Ngày bắt đầu 01-12-2020 Ngày hết hạn 10-12-2020

0
Tải về
(6-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn

Thống kê Thống kê

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Tiền Giang năm 2022
 Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cộng tác viên dân số và chính sách khen thưởng tập thể, cá nhân trong công tác dân số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang
 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

  Đang truy cập : 0
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 728903