Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Ý Kiến dự thảo Ý Kiến dự thảo

Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
←Trở về

Xin ý kiến góp ý Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

     Thực hiện công văn số 3591/BNV-ĐT ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

     Thực hiện chương trình công tác năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang xây dựng dự thảo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Quy chế). Quy chế quy định về phạm vi, mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, đối tượng áp dụng; tiêu chuẩn, điều kiện, quyền lợi, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; quy trình, phân cấp thẩm quyền, tổ chức, quản lý và trình tự thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời có những nội dung có liên quan với Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Tiền Giang.

     Nội dung Quy chế chủ yếu như sau:

     1. Về đối tượng của Quy chế: Cán bộ, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã.

     Quy chế đã mở rộng, bổ sung viên chức vào đối tượng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng so với Quyết định 35/2014/QĐ-UBND chỉ xem xét cử viên chức lãnh đạo, quản lý đi đào tạo sau đại học.

     Cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã có cơ hội tham gia bồi dưỡng như công chức cấp tỉnh, cấp huyện.

     2. Về nội dung đào tạo, bồi dưỡng:

     Qua thực tiễn và thực hiện bố trí, sử dụng nhân lực theo vị trí việc làm, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được xây dựng theo hướng tăng bồi dưỡng, giảm đào tạo.

     Chú trọng bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm.

     Quy chế xác định rõ hơn về điều kiện, tiêu chuẩn cử đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm tạo sự thống nhất, công bằng, minh bạch trong việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời tạo điều kiện để cá nhân không đủ điều kiện để được cử đi đào tạo, bồi dưỡng được đào tạo, bồi dưỡng theo nguyện vọng.

     Đối với đào tạo cán bộ, công chức cấp xã trình độ từ đại học trở xuống. Quy chế xây dựng 2 phương án:

     Phương án 1: thu hẹp đối tượng được cử đi đào tạo và bám sát dự thảo Nghị định do Bộ Nội vụ xây dựng sửa đổi Nghị định 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

      Phương án 2: Không đưa vào Quy chế quy định cử cán bộ, công chức cấp xã đi đào tạo trình độ từ đại học trở xuống. Lý do: Hàng năm, số sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học ngày càng nhiều, tỉnh tổ chức thi tuyển dù chỉ tiêu ít nhưng có đông thí sinh đăng ký dự thi gấp 2 – 3 lần số chỉ tiêu. Ngoài ra, nhiều cán bộ, công chức cấp xã cũng tự đào tạo nâng cao trình độ từ trung cấp lên đại học.

     Đối với đào tạo sau đại học. Quy chế quy định việc kéo dài thời gian đào tạo sau đại học và xác định giảm trừ mức hỗ trợ trong trường hợp người được cử đi học có nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước và kéo dài thời gian đào tạo sau đại học trên 6 tháng, với 3 phương án. Phương án 1 và 2 có mức giảm trừ khác nhau. Phương án 3 không xác định mức giảm trừ cụ thể và do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

      3. Tăng cường phân cấp, tạo cơ chế chủ động gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức….

     Quy chế quy định việc xét chọn cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng, tránh trường hợp một người cùng thời điểm đi học 2 khóa học trở lên hoặc cử một người đi thi nhiều lần nhưng thi không đạt kết quả hoặc được cử đi học liên tục, tạo sự bình đẳng, khách quan trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

      Việc xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo hướng linh hoạt, phù hợp theo nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức.

     Xây dựng cơ chế đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong tổ chức đào tạo, bồi dưỡng; Đồng thời quy định tiêu chí chọn cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, hướng đến cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng cơ chế khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức học và tự học để bảo đảm trình độ quy định, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực làm việc.

     4. Trong quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, Quy chế xác định cơ quan tham mưu, đầu mối giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

      Hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, quy trình mở lớp bồi dưỡng và bước đầu thực hiện đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

      Việc phân cấp thẩm quyền trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng kịp thời theo vị trí việc làm. Quy chế xây dựng theo hướng tăng thẩm quyền mở lớp bồi dưỡng và cử đi bồi dưỡng cho Giám đốc Sở, ngành tỉnh, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

      5. Kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng được xây dựng theo nguyên tắc cấp nào cử đi bồi dưỡng thì cấp đó chi kinh phí. Đồng thời tạo điều kiện để cá nhân tự túc kinh phí khi có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

     Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng thực hiện chính sách hỗ trợ hiện hành của tỉnh. Hiện tại là Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND.

     Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015, Sở Nội vụ tiến hành lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo quy định. Trọng tâm các nội dung gồm:

     - Phân cấp thẩm quyền cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng;

     - Các nội dung, hình thức tổ chức, quản lý đào tạo, bồi dưỡng;

      - Trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện.

      Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang trân trọng xin ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, cá nhân về dự thảo Quy chế trên (đính kèm dự thảo).

      Ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ đến ngày 30/5/2017 để Sở Nội vụ tổng hợp, hoàn chỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh./.


Xem toàn văn bản(54-lượt)
Ngày bắt đầu 2017/05/03 Ngày hết hạn 2017/06/03
Các ý kiến đóng góp

Thống kê Thống kê

Văn bản mới Văn bản mới

 Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2020
 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”
 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 3711
  Tổng lượt truy cập: 687201