Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Ý Kiến dự thảo Ý Kiến dự thảo

Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
←Trở về

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức;

Thời gian qua, việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương ban hành theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả chưa cao.  

Sở Nội vụ đã dự thảo và xin chủ trương Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Quy tắc ứng xử riêng của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang để thực thi công vụ trong tình hình mới, đề nghị các cơ quan, đơn vị xem xét có kiến đóng góp.

- Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đề nghị lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn quản lý;

- Đối với Cổng thông tin điện tử tỉnh, đề nghị đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để các tổ chức, cá nhân có ý kiến đóng góp dự thảo.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện và gửi ý kiến đóng góp về Sở Nội vụ trước ngày 01 tháng 06 năm 2018 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.


Xem toàn văn bản(6-lượt)
Ngày bắt đầu 2018/05/21 Ngày hết hạn 2018/06/01
Các ý kiến đóng góp

Thống kê Thống kê

Văn bản mới Văn bản mới

 Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2020
 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”
 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 3712
  Tổng lượt truy cập: 687202