CÔNG TÁC PHÁP CHẾ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế cấp huyện Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế cấp huyện
     Ngày 25 tháng 10 năm 2016 , Bộ Y tế ban hành Thông tư số 37/2016 / TT -BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y...
Sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm người đứng đấu khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý Sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm người đứng đấu khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý
Ngày 19 tháng 12 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị đĩnh 211/2013/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.
Hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập Hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 25 tháng 05 năm 2016 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2016/TT-BNV hướng dẫn chung về thủ tục thành lập, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập, mối quan hệ giữa Hội đồng quản lý với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan quản lý cấp trên.
Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
Ngày 27 tháng 5 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định Số: 48/2016/NĐ-CP quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. ương (sau đây gọi chung là Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
Chế độ, chính sách của Đại biểu Hội đồng nhân dân Chế độ, chính sách của Đại biểu Hội đồng nhân dân
Ngày 13 tháng 5 năm 2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân. Nghị quyết quy định:
Quy Định Tiêu Chuẩn, Điều Kiện, Nội Dung, Hình Thức Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức Chuyên Ngành Y Tế Quy Định Tiêu Chuẩn, Điều Kiện, Nội Dung, Hình Thức Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức Chuyên Ngành Y Tế
Ngày 29/12/2015, Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BYT-BNV quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức...
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng
Ngày 16 tháng 11 năm 2015, Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban...
Chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập Chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập
Ngày 6/4/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2016/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc (viết tắt là CCVC) tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập, với mức phụ cấp cao nhất là 70%.
Thực hiện bình đẳng giới trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thực hiện bình đẳng giới trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Ngày 31/3/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 515/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020.
Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông và Phòng Văn hóa và Thông tin Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông và Phòng Văn hóa và Thông tin
     Thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ; ngày 10/3/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ có Thông tư liên tịch số...
Các lĩnh vực cần tập trung phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và UBND cấp tỉnh trong giai đoạn 2016 – 2020 Các lĩnh vực cần tập trung phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và UBND cấp tỉnh trong giai đoạn 2016 – 2020
     Ngày 21/3/2016, Chính phủ có Nghị quyết số 21/NQ-CP về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) nhằm nâng...
Trạm y tế xã, phường, thị trấn được quy định lại cụ thể chức năng, nhiệm vụ Trạm y tế xã, phường, thị trấn được quy định lại cụ thể chức năng, nhiệm vụ
Ngày 27 tháng 10 năm 2015, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 33/2015/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn.       Theo Thông tư, Trạm...
Quy định mới về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quy định mới về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Ngày 02 tháng 10 năm 2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch Số: 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...
Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải và Phòng quản lý đô thị hoặc Phòng kinh tế và hạ tầng. Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải và Phòng quản lý đô thị hoặc Phòng kinh tế và hạ tầng.
Để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ, ngày 14/8/2015, liên bộ Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số...
Quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập Quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 17/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 58/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp...
Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp trong các cơ sở y tế công lập. Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp trong các cơ sở y tế công lập.
Ngày 27/5/2015, liên bộ Bộ Y tế – Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh...
Danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.
Ngày 16 tháng 3 năm 2015, liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm...
Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày 01 tháng 02 năm 2016, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ...
Chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.
Ngày 9/3/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 26/2015/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (thay thế Nghị định số 67/2010/NĐ-CP).
Quy định mới về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập Quy định mới về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 14 tháng 02 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, quy định các nguyên tắc, quy định chung về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực: Giáo dục đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa; thể thao và du lịch; thông tin truyền thông và báo chí; khoa học và công nghệ; sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp...