Skip to Content

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Ý Kiến dự thảo Ý Kiến dự thảo

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày bắt đầu 28-08-2017 Ngày hết hạn 28-09-2017

0
Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến về phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

Ngày bắt đầu 24-08-2017 Ngày hết hạn 25-09-2017

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 27-06-2017 Ngày hết hạn 27-07-2017

0
Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến bãi bỏ Quyết định số 32/2005/QĐ-UBND ngày 15/7/2005 của UBND tỉnh do hết hiệu lực thi hành

Ngày bắt đầu 10-05-2017 Ngày hết hạn 10-06-2017

0
Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý
Xin ý kiến góp ý Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày bắt đầu 03-05-2017 Ngày hết hạn 03-06-2017

0
Tải về
(14-lượt)

Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2014/QĐ- UBND ngày 15 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày bắt đầu 22-03-2017 Ngày hết hạn 12-04-2017

0
Tải về
(8-lượt)

Xem các góp ý

Văn bản mới Văn bản mới

 Giấy mời dự Hội nghị triển khai Nghị định 88/2017/NĐ-CP và Nghị định 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ
 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh
 Về việc bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 tỉnh Tiền Giang
 Bãi bỏ Quyết định số 32/2005/QĐ-UBND ngày 15/7/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

Liên kết Liên kết