Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

 
 
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
1218/BC-SNV 31-05-2018 Kết quả kiểm tra công vụ tháng 5 năm 2018
1173 /SNV-VP 25-05-2018 V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ.
1074/SNV-CCVC 17-05-2018 V/v báo cáo cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu năm 2019 và quí I năm 2020
72/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
957/BC-SNV 02-05-2018 Kết quả kiểm tra công vụ tháng 4 năm 2018
735/KHLN-BTCTU-SNV 06-04-2018 Thực hiện Kiểm tra Công vụ năm 2018
74/HD-SNV 28-03-2018 Hướng dẫn tổ chức hoạt động của các Khối thi đua sở, ngành, doanh nghiệp tỉnh năm 2018
04/2018/TT-BNV 27-03-2018 về việc hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước
397 /SNV-CCVC 01-03-2018 Về việc cử công chức, viên chức tham dự khóa đào tạo thạc sĩ tại Hàn Quốc
46/QĐ-SNV 01-03-2018 Về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra Công vụ
02/2018/QĐ-UBND 13-02-2018 Bãi bỏ Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
270/SNV-CCVC 05-02-2018 Báo cáo đánh giá thi hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
46/QĐ-BNV 16-01-2018 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2017
01/2018/TT-BNV 08-01-2018 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
10/TB-CCVTLT 08-01-2018 Giới thiệu các phông lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Tiền Giang
10/2017/TT-BNV 29-12-2017 Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
6780/BNV-TCBC 22-12-2017 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
02/HDLN 08-12-2017 Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
140/2017/NĐ-CP 05-12-2017 Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
2969/SNV-CCVTLT 28-11-2017 Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2017
242/HĐTD 14-11-2017 Thông báo thời gian thi tuyển công chức năm 2017
75/GM-SNV 13-11-2017 Giấy mời dự Hội nghị triển khai Nghị định 88/2017/NĐ-CP và Nghị định 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ
35/2017/QĐ-UBND 02-11-2017 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh
02/2017/TT-VPCP 31-10-2017 Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
3087/QĐ-UBND 24-10-2017 Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính
2278/TB-SNV 18-10-2017 Về việc bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 tỉnh Tiền Giang
27/2017/QĐ-UBND 10-10-2017 Bãi bỏ Quyết định số 32/2005/QĐ-UBND ngày 15/7/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
26/2017/QĐ-UBND 10-10-2017 Bãi bỏ Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
25/2017/QĐ-UBND 05-10-2017 Bãi bỏ Điều 5 và sửa đổi Điều 6 của Quy định phân cấp thẩm quyền và trình tự, thủ tục tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
176/QĐ-SNV 03-10-2017 Ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" Sở Nội vụ TG

 Kết quả kiểm tra công vụ tháng 5 năm 2018
 V/v báo cáo cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu năm 2019 và quí I năm 2020
 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 Kết quả kiểm tra công vụ tháng 4 năm 2018