Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

 
 
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
2278/TB-SNV 18-10-2017 Về việc bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 tỉnh Tiền Giang
1993/SNV-VP 18-09-2017 Trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lập hồ sơ khen thưởng
1572/SNV-CCVC 01-08-2017 Về việc nhắc nhở việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ
1079/SNV-CCVC 02-06-2017 Báo cáo cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu năm 2017 và quý I năm 2019
142/KH-UBND 30-05-2017 Tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên
780/SNV-CCVTLT 19-04-2017 Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ" năm 2017
05/2017/QĐ-UBND 30-03-2017 Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
78/KH-UBND 27-03-2017 Thực hiện quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Tiền Giang năm 2017
25/KH-UBND 14-02-2017 Thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2017
166/QĐ-UBND 07-02-2017 Quy định việc đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
165/QĐ-UBND 07-02-2017 Phân công các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"
08/TB-UBND 16-01-2017 Về việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016
21/TB-CCVTLT 13-01-2017 Về việc di dời trụ sở làm việc của Chi cục Văn thư - Lưu trữ
296/KH-UBND 21-12-2016 Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
4019/QĐ-UBND 16-12-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Công thương
4022/QĐ-UBND 16-12-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4015/QĐ-UBND 16-12-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Ngoại vụ
4017/QĐ-UBND 16-12-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Giao thông vận tải
4014/QĐ-UBND 16-12-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang
4021/QĐ-UBND 16-12-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Thông tin và Truyền thông
4013/QĐ-UBND 16-12-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
4018/QĐ-UBND 16-12-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Xây dựng
4020/QĐ-UBND 16-12-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ
4016/QĐ-UBND 16-12-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Thanh tra tỉnh
4012/QĐ-UBND 16-12-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
4011/QĐ-UBND 16-12-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
4023/QĐ-UBND 16-12-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Tư pháp
3600/QĐ-UBND 29-11-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Kế hoạch và Đầu tư
3599/QĐ-UBND 29-11-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3596/QĐ-UBND 29-11-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Giáo dục và Đào tạo

 Về việc bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 tỉnh Tiền Giang
 Trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lập hồ sơ khen thưởng
 Về việc nhắc nhở việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ
 Báo cáo cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu năm 2017 và quý I năm 2019
 Tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên