Lĩnh vực hội, TCPCP Lĩnh vực hội, TCPCP

Báo cáo tổ chức đại hội bất thường của Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, trong huyện (công bố theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2014) Báo cáo tổ chức đại hội bất thường của Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, trong huyện (công bố theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2014)
Thành phần hồ sơ - Nghị quyết của ban lãnh đạo hội về việc tổ chức đại hội bất thường trong đó nêu rõ nội dung thảo luận và quyết định tại đại hội; - Dự thảo những nội...
Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ của Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, trong huyện (công bố theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2014) Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ của Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, trong huyện (công bố theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2014)
Thành phần hồ sơ - Nghị quyết của ban lãnh đạo hội về việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ; - Dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới...
Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh và quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh và quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã
Thành phần hồ sơ     - Đơn đề nghị giải thể ( Mẫu 8 thông tư 02/2013/TT-BNV)     - Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về tự giải thể,...
Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động (quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh và quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã) Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động (quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh và quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã)
Thành phần hồ sơ     - Đơn đề nghị được hoạt động trở lại của quỹ ( Mẫu 14 Thông tư 02/2013/TT-BNV)     - Báo cáo của Hội đồng quản lý quỹ...
Hợp nhất, sáp nhập, chia tách quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh và quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã Hợp nhất, sáp nhập, chia tách quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh và quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã
Thành phần hồ sơ     - Đơn đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ, trong đó nêu rõ lý do và tên gọi mới của quỹ ( Mẫu 10 hoặc Mẫu 11 hoặc Mẫu 12 hoặc ...
Thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ trong trường hợp sửa đổi bổ sung điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh và quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã Thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ trong trường hợp sửa đổi bổ sung điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh và quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã
Thành phần hồ sơ - Đơn xin thay đổi giấy phép thành lập và công nhân điều lệ quỹ (Mẫu 05 hoặc 06 Thông tư 02/2013/TT-BNV) - Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ nêu rõ...
Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh và quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh và quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã
Thành phần hồ sơ - Tài liệu chứng minh các quy định tại Khoản 2, 3 Điều 21 Nghị định 45/2010/NĐ-CP - Danh sách, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, sơ yếu lý lịch và phiếu lý...
Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh và quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh và quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã
Thành phần hồ sơ     - Đơn đề nghị đổi tên quỹ (tải tại đây)     - Nghị quyết của Hội đồng quản lý về việc đổi tên quỹ   ...
Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh và quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh và quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã
Thành phần hồ sơ - Đơn đề nghị thành lập quỹ (tải tại đây) - Dự thảo điều lệ quỹ (tải tại đây) - Tài liệu chứng minh tài sản đóng góp để thành lập quỹ theo quy...
Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện
Thành phần hồ sơ - Đơn đề nghị giải thể hội (tải tại đây) - Nghị quyết giải thể hội (bản chính) - Bản kê tài sản, tài chính (bản chính) - Dự kiến phương thức xử...
Chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện
Thành phần hồ sơ     - Đơn đề nghị chia, tách, sáp nhập; hợp nhất hội (Mẫu 10 hoặc 11 hoặc 12 hoặc 13 Thông tư 03/2013/TT-BNV)   ...
Đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện
Thành phần hồ sơ     - Đơn đề nghị đổi tên hội, trong đó nêu rõ lý do, sự cần thiết phải đổi tên     - Nghị quyết đại hội về việc đổi tên...
Cho phép đặt văn phòng đại diện của hội có phạm vi hoạt động trong cả nước, liên tỉnh Cho phép đặt văn phòng đại diện của hội có phạm vi hoạt động trong cả nước, liên tỉnh
Thành phần hồ sơ     - Đơn xin phép đặt văn phòng đại diện (bản chính) (tải tại đây)     - Dự kiến nội dung hoạt động của Văn phòng đại...
Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh,huyện Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh,huyện
Thành phần hồ sơ - Văn bản đề nghị phê duyệt điều lệ hội - Điều lệ hội theo mẫu (tải tại đây) và biên bản thông qua điều lệ hội - Biên bản bầu ban lãnh đạo, ban...
Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện
Thành phần hồ sơ - Đơn xin phép thành lập hội theo mẫu (Tải tại đây) - Dự thảo điều lệ theo mẫu (Tải tại đây) - Danh sách những người trong Ban vận động thành...
Công nhận Ban vận động thành lập có phạm vi hoạt động trong tỉnh Công nhận Ban vận động thành lập có phạm vi hoạt động trong tỉnh
Thành phần hồ sơ - Đơn xin công nhận Ban vận động thành lập hội theo mẫu ( Tải tại đây ) - Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong Ban vận động thành lập...