Skip to Content

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực Tôn giáo Lĩnh vực Tôn giáo

» Tổ chức lễ hội tín ngưỡng lần đầu; lễ hội tín ngưỡng khôi phục lại sau thời gian gián đoạn; lễ hội tín ngưỡng tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm

» Đề nghị sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam

» Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý vi phạm hành chính hoặc hình sự

» Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

» Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã, thành phố

» Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố

» Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo

» Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

» Chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở

» Chấp thuận mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

» Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở, Trung ương hoặc toàn đạo

» Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của nhiều quận, huyện, thành phố, thị xã trong phạm vi một tỉnh hoặc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

» Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của các tổ chức tôn giáo cơ sở

» Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Văn bản mới Văn bản mới

 Bãi bỏ Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2017
 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 Giới thiệu các phông lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết