LĨNH VỰC TÔN GIÁO LĨNH VỰC TÔN GIÁO

Tổ chức lễ hội tín ngưỡng lần đầu; lễ hội tín ngưỡng khôi phục lại sau thời gian gián đoạn; lễ hội tín ngưỡng tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm Tổ chức lễ hội tín ngưỡng lần đầu; lễ hội tín ngưỡng khôi phục lại sau thời gian gián đoạn; lễ hội tín ngưỡng tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm
Thành phần hồ sơ     - Văn bản đề nghị về việc tổ chức lễ hội, trong đó nêu rõ tên lễ hội, nguồn gốc lịch sử của lễ hội, phạm vi, thời gian, địa điểm, chương...
Thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện, thành phố không có yếu tố nước ngoài Thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện, thành phố không có yếu tố nước ngoài
Thành phần hồ sơ     Văn bản thông báo tổ chức quyên góp, trong đó nêu rõ mục đích, phạm vi, cách thức, thời gian, cơ chế quản lý, sử dụng tài sản được quyên...
Đề nghị sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam Đề nghị sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam
hành phần hồ sơ     - Văn bản đề nghị sinh hoạt tôn giáo, trong đó nêu rõ họ tên, quốc tịch, tôn giáo của người đại diện; lý do, thời gian, số lượng người tham...
Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử
Thành phần hồ sơ     - Văn bản đăng ký của tổ chức tôn giáo nêu rõ họ tên, phẩm trật, chức vụ, phạm vi phụ trách, tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của...
Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã, thành phố Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã, thành phố
Thành phần hồ sơ - Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo đăng ký, tên hội đoàn, cá nhân chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn ( Mẫu B9 - Thông tư số...
Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo
Thành phần hồ sơ     Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, người đại diện, lý do, nội dung sửa đổi hiến chương, điều lệ ( Mẫu B26 - Thông tư...
Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố
Thành phần hồ sơ     - Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác, trụ sở hoặc nơi làm việc, tên người đứng...
Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thành phần hồ sơ - Văn bản đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo, trong đó nêu rõ tên tôn giáo, tên tổ chức đề nghị công nhận, tên giao dịch quốc tế (nếu có), họ và tên người...
Chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở Chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở
Thành phần hồ sơ     - Văn bản đề nghị nêu rõ: tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập; trước khi chia, tách và dự kiến tên tổ chức tôn giáo trực...
Chấp thuận mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo Chấp thuận mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo
Thành phần hồ sơ     Văn bản đề nghị nêu rõ tên lớp, địa điểm mở lớp, lý do mở lớp, thời gian học, nội dung, chương trình, thành phần tham dự, danh sách giảng...
Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở, Trung ương hoặc toàn đạo Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở, Trung ương hoặc toàn đạo
Thành phần hồ sơ     - Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, lý do tổ chức, dự kiến thành phần, số lượng người tham dự, nội dung, chương...
Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của các tổ chức tôn giáo cơ sở Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của các tổ chức tôn giáo cơ sở
Thành phần hồ sơ     Văn bản đề nghị nêu rõ tên hoạt động tôn giáo, người tổ chức, dự kiến số lượng người tham dự, nội dung hoạt động, thời gian, địa điểm diễn...
Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của nhiều quận, huyện, thành phố, thị xã trong phạm vi một tỉnh hoặc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của nhiều quận, huyện, thành phố, thị xã trong phạm vi một tỉnh hoặc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị nêu rõ: tên cuộc lễ, người chủ trì, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, quy mô, thành phần tham dự cuộc lễ ( Mẫu B27 -...
Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thành phần hồ sơ     - Văn bản đăng ký hoạt động tôn giáo nêu rõ: tên tôn giáo, tên tổ chức, họ và tên người đại diện tổ chức, nơi cư trú, nguồn gốc hình...