TRA CỨU VĂN BẢN TRA CỨU VĂN BẢN

 
Số/Ký hiệu Trích yếu
10/TB-CCVTLT Giới thiệu các phông lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Tiền Giang
02/HDLN Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
140/2017/NĐ-CP Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
2969/SNV-CCVTLT Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2017
242/HĐTD Thông báo thời gian thi tuyển công chức năm 2017
75/GM-SNV Giấy mời dự Hội nghị triển khai Nghị định 88/2017/NĐ-CP và Nghị định 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ
35/2017/QĐ-UBND Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh
02/2017/TT-VPCP Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
3087/QĐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính
2278/TB-SNV Về việc bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 tỉnh Tiền Giang
27/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 32/2005/QĐ-UBND ngày 15/7/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
26/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
25/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ Điều 5 và sửa đổi Điều 6 của Quy định phân cấp thẩm quyền và trình tự, thủ tục tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
176/QĐ-SNV Ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" Sở Nội vụ TG
1993/SNV-VP Trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lập hồ sơ khen thưởng
2517/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
1572/SNV-CCVC Về việc nhắc nhở việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ
1775/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang
1079/SNV-CCVC Báo cáo cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu năm 2017 và quý I năm 2019
1749/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
142/KH-UBND Tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên
780/SNV-CCVTLT Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ" năm 2017
07/2017/QĐ-UBND Quy định số lượng cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã; số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
05/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
78/KH-UBND Thực hiện quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Tiền Giang năm 2017
25/KH-UBND Thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2017
165/QĐ-UBND Phân công các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"
166/QĐ-UBND Quy định việc đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
08/TB-UBND Về việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016
21/TB-CCVTLT Về việc di dời trụ sở làm việc của Chi cục Văn thư - Lưu trữ