Skip to Content

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Văn Bản chỉ đạo điều hành Văn Bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
1218/BC-SNV 31-05-2018 Kết quả kiểm tra công vụ tháng 5 năm 2018 36-lượt Xem
1173 /SNV-VP 25-05-2018 V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ.
1074/SNV-CCVC 17-05-2018 V/v báo cáo cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu năm 2019 và quí I năm 2020
957/BC-SNV 02-05-2018 Kết quả kiểm tra công vụ tháng 4 năm 2018 40-lượt Xem
735/KHLN-BTCTU-SNV 06-04-2018 Thực hiện Kiểm tra Công vụ năm 2018 55-lượt Xem
74/HD-SNV 28-03-2018 Hướng dẫn tổ chức hoạt động của các Khối thi đua sở, ngành, doanh nghiệp tỉnh năm 2018
46/QĐ-SNV 01-03-2018 Về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra Công vụ
270/SNV-CCVC 05-02-2018 Báo cáo đánh giá thi hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
46/QĐ-BNV 16-01-2018 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2017 35-lượt Xem
6780/BNV-TCBC 22-12-2017 Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV 7-lượt Xem
02/HDLN 08-12-2017 Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
2969/SNV-CCVTLT 28-11-2017 Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2017
2278/TB-SNV 18-10-2017 Về việc bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 tỉnh Tiền Giang
176/QĐ-SNV 03-10-2017 Ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" Sở Nội vụ TG 3-lượt Xem
1993/SNV-VP 18-09-2017 Trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lập hồ sơ khen thưởng
2517/QĐ-UBND 18-08-2017 Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 3-lượt Xem
78/KH-UBND 27-03-2017 Thực hiện quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Tiền Giang năm 2017 75-lượt Xem
25/KH-UBND 14-02-2017 Thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2017 43-lượt Xem
165/QĐ-UBND 07-02-2017 Phân công các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" 22-lượt Xem
166/QĐ-UBND 07-02-2017 Quy định việc đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 39-lượt Xem

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
04/2018/TT-BNV 27-03-2018 về việc hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước 32-lượt Xem
02/2018/QĐ-UBND 13-02-2018 Bãi bỏ Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 37-lượt Xem
140/2017/NĐ-CP 05-12-2017 Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ 50-lượt Xem
35/2017/QĐ-UBND 02-11-2017 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh 45-lượt Xem
02/2017/TT-VPCP 31-10-2017 Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính 8-lượt Xem
27/2017/QĐ-UBND 10-10-2017 Bãi bỏ Quyết định số 32/2005/QĐ-UBND ngày 15/7/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản 24-lượt Xem
26/2017/QĐ-UBND 10-10-2017 Bãi bỏ Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 27-lượt Xem
25/2017/QĐ-UBND 05-10-2017 Bãi bỏ Điều 5 và sửa đổi Điều 6 của Quy định phân cấp thẩm quyền và trình tự, thủ tục tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 11-lượt Xem
07/2017/QĐ-UBND 10-04-2017 Quy định số lượng cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã; số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 11-lượt Xem
05/2017/QĐ-UBND 30-03-2017 Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 115-lượt Xem
157/2016/NĐ-CP 24-11-2016 Sửa đổi, bổ sung Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh 7-lượt Xem
44/2016/QĐ-UBND 26-08-2016 Ban hành quy định thẩm quyền và trình tự tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 223-lượt Xem
48/2016/NĐ-CP 27-05-2016 Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 30-lượt Xem
03/2016/TT-BNV 25-05-2016 Hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập 26-lượt Xem
23/2016/QĐ-UBND 12-05-2016 Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
10/2016/QĐ-UBND 30-03-2016 Quy định số lượng và mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 4-lượt Xem
504/SNV-CCVTLT 18-03-2016 Thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ của HĐKT Cục VTLTNN 196-lượt Xem
01/2016/QĐ-UBND 28-01-2016 Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền và trình tự, thủ tục tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 66-lượt Xem
01/HDLN 11-01-2016 Hướng dẫn về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 358-lượt Xem
2661/SNV-CCVTLT 17-11-2015 Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2015 188-lượt

Văn bản UBND tỉnh - Trung ương Văn bản UBND tỉnh - Trung ương

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
72/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 49-lượt Xem
01/2018/TT-BNV 08-01-2018 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 60-lượt Xem
10/2017/TT-BNV 29-12-2017 Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 8-lượt Xem
3087/QĐ-UBND 24-10-2017 Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính 0-lượt Xem
1775/QĐ-UBND 02-06-2017 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
1749/QĐ-UBND 01-06-2017 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 555719