LĨNH VỰC CÁN BỘ CÔNG CHỨC LĨNH VỰC CÁN BỘ CÔNG CHỨC

Thu hút về cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện công tác đối với người có trình độ sau đại học được đào tạo ở trong nước hoặc người có trình độ đại học, sau đại học được đào tạo ở nước ngoài Thu hút về cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện công tác đối với người có trình độ sau đại học được đào tạo ở trong nước hoặc người có trình độ đại học, sau đại học được đào tạo ở nước ngoài
Thành phần hồ sơ     - Bản cam kết có dán ảnh ( Mẫu 01 hoặc Mẫu 02 - Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND);     - Lý lịch có xác nhận của...
Tuyển dụng công chức (công bố theo Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngay2/5/2014) Tuyển dụng công chức (công bố theo Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngay2/5/2014)
Thành phần hồ sơ - Đơn đăng ký dự tuyển công chức (Phụ lục số 1 - Thông tư số 13/2010/TT-BNV) ; - Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong...