Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực Tôn giáo Lĩnh vực Tôn giáo

» Tổ chức lễ hội tín ngưỡng lần đầu; lễ hội tín ngưỡng khôi phục lại sau thời gian gián đoạn; lễ hội tín ngưỡng tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm

» Đề nghị sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam

» Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý vi phạm hành chính hoặc hình sự

» Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

» Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã, thành phố

» Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố

» Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo

» Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

» Chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở

» Chấp thuận mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

» Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở, Trung ương hoặc toàn đạo

» Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của nhiều quận, huyện, thành phố, thị xã trong phạm vi một tỉnh hoặc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

» Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của các tổ chức tôn giáo cơ sở

» Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Văn bản mới Văn bản mới

 Kết quả kiểm tra công vụ tháng 5 năm 2018
 V/v báo cáo cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu năm 2019 và quí I năm 2020
 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 Kết quả kiểm tra công vụ tháng 4 năm 2018

Liên kết Liên kết