LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY

Thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp nhà nước (công bố theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2014) Thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp nhà nước (công bố theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2014)
Thành phần hồ sơ - Đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; - Tờ trình đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;...
Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước (công bố theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2014) Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước (công bố theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2014)
Thành phần hồ sơ - Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; - Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự...
Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp (công bố theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2014) Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp (công bố theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2014)
Thành phần hồ sơ - Đề án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập; - Tờ trình đề án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp...