TRA CỨU VĂN BẢN TRA CỨU VĂN BẢN

 
Số/Ký hiệu Trích yếu
1218/BC-SNV Kết quả kiểm tra công vụ tháng 5 năm 2018
1173 /SNV-VP V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ.
1074/SNV-CCVC V/v báo cáo cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu năm 2019 và quí I năm 2020
72/2018/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
957/BC-SNV Kết quả kiểm tra công vụ tháng 4 năm 2018
735/KHLN-BTCTU-SNV Thực hiện Kiểm tra Công vụ năm 2018
74/HD-SNV Hướng dẫn tổ chức hoạt động của các Khối thi đua sở, ngành, doanh nghiệp tỉnh năm 2018
04/2018/TT-BNV về việc hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước
397 /SNV-CCVC Về việc cử công chức, viên chức tham dự khóa đào tạo thạc sĩ tại Hàn Quốc
46/QĐ-SNV Về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra Công vụ
02/2018/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
270/SNV-CCVC Báo cáo đánh giá thi hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
46/QĐ-BNV Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2017
01/2018/TT-BNV Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
10/TB-CCVTLT Giới thiệu các phông lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Tiền Giang
10/2017/TT-BNV Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
6780/BNV-TCBC Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
02/HDLN Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
140/2017/NĐ-CP Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
2969/SNV-CCVTLT Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2017
242/HĐTD Thông báo thời gian thi tuyển công chức năm 2017
75/GM-SNV Giấy mời dự Hội nghị triển khai Nghị định 88/2017/NĐ-CP và Nghị định 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ
35/2017/QĐ-UBND Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh
02/2017/TT-VPCP Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
3087/QĐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính
2278/TB-SNV Về việc bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 tỉnh Tiền Giang
27/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 32/2005/QĐ-UBND ngày 15/7/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
26/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
25/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ Điều 5 và sửa đổi Điều 6 của Quy định phân cấp thẩm quyền và trình tự, thủ tục tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
176/QĐ-SNV Ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" Sở Nội vụ TG