TRA CỨU VĂN BẢN TRA CỨU VĂN BẢN

 
Số/Ký hiệu Trích yếu
780/SNV-CCVTLT Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ" năm 2017
05/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
78/KH-UBND Thực hiện quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Tiền Giang năm 2017
25/KH-UBND Thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2017
166/QĐ-UBND Quy định việc đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
165/QĐ-UBND Phân công các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"
08/TB-UBND Về việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016
21/TB-CCVTLT Về việc di dời trụ sở làm việc của Chi cục Văn thư - Lưu trữ
296/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
4023/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Tư pháp
4017/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Giao thông vận tải
4018/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Xây dựng
4012/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
4020/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ
4022/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4016/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Thanh tra tỉnh
4019/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Công thương
4013/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
4014/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang
4015/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Ngoại vụ
4021/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Thông tin và Truyền thông
4011/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
3595/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3600/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Kế hoạch và Đầu tư
3596/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Giáo dục và Đào tạo
3602/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Nội vụ
3601/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Tài chính
3597/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Tài nguyên và Môi trường
3598/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục vị trí việc Sở Y tế
3599/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch