TRA CỨU VĂN BẢN TRA CỨU VĂN BẢN

 
Số/Ký hiệu Trích yếu
02/HDLN Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
2969/SNV-CCVTLT Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2017
242/HĐTD Thông báo thời gian thi tuyển công chức năm 2017
75/GM-SNV Giấy mời dự Hội nghị triển khai Nghị định 88/2017/NĐ-CP và Nghị định 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ
35/2017/QĐ-UBND Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh
2278/TB-SNV Về việc bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 tỉnh Tiền Giang
27/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 32/2005/QĐ-UBND ngày 15/7/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
26/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
25/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ Điều 5 và sửa đổi Điều 6 của Quy định phân cấp thẩm quyền và trình tự, thủ tục tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
1993/SNV-VP Trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lập hồ sơ khen thưởng
1572/SNV-CCVC Về việc nhắc nhở việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ
1079/SNV-CCVC Báo cáo cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu năm 2017 và quý I năm 2019
1749/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
142/KH-UBND Tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên
780/SNV-CCVTLT Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ" năm 2017
07/2017/QĐ-UBND Quy định số lượng cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã; số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
05/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
78/KH-UBND Thực hiện quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Tiền Giang năm 2017
25/KH-UBND Thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2017
166/QĐ-UBND Quy định việc đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
165/QĐ-UBND Phân công các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"
08/TB-UBND Về việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016
21/TB-CCVTLT Về việc di dời trụ sở làm việc của Chi cục Văn thư - Lưu trữ
296/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
4023/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Tư pháp
4022/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4021/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Thông tin và Truyền thông
4020/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ
4019/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Công thương
4018/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Xây dựng