Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Ý Kiến dự thảo Ý Kiến dự thảo

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
V/v góp dự thảo Tờ trình và Quyết định thay thế Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 01/12/2019 và Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 13/09/2021 của UBND tỉnh

Ngày bắt đầu 24-02-2023 Ngày hết hạn 01-04-2023

0
Tải về
(31-lượt)

Tải về
(35-lượt)

Tải về
(16-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày bắt đầu 09-11-2022 Ngày hết hạn 28-11-2022

0
Tải về
(8-lượt)

Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến đối với các dự thảo Quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ, các cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ

Ngày bắt đầu 10-09-2021 Ngày hết hạn 10-10-2021

0
Tải về
(7-lượt)

Tải về
(7-lượt)

Tải về
(8-lượt)

Tải về
(7-lượt)

Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến về dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ

Ngày bắt đầu 09-07-2021 Ngày hết hạn 09-08-2021

0
Tải về
(19-lượt)

Tải về
(17-lượt)

Xem các góp ý
V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh (lần 2)

Ngày bắt đầu 18-06-2021 Ngày hết hạn 18-07-2021

0
Tải về
(9-lượt)

Tải về
(11-lượt)

Tải về
(13-lượt)

Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quy định quản lý công chức cấp xã ban hành kèm theo Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 của UBND tỉnh

Ngày bắt đầu 08-06-2021 Ngày hết hạn 08-07-2021

0
Tải về
(21-lượt)

Tải về
(22-lượt)

Tải về
(32-lượt)

Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày bắt đầu 20-05-2021 Ngày hết hạn 20-06-2021

0
Tải về
(41-lượt)

Xem các góp ý
V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh

Ngày bắt đầu 05-05-2021 Ngày hết hạn 05-06-2021

0
Tải về
(6-lượt)

Tải về
(11-lượt)

Tải về
(7-lượt)

Tải về
(5-lượt)

Tải về
(13-lượt)

Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh

Ngày bắt đầu 15-04-2021 Ngày hết hạn 15-05-2021

0
Tải về
(28-lượt)

Tải về
(45-lượt)

Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

Ngày bắt đầu 05-04-2021 Ngày hết hạn 06-05-2021

0
Tải về
(48-lượt)

Tải về
(40-lượt)

Xem các góp ý

Thống kê Thống kê

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 Thông tư Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 Nghị định Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức
 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2022
 Thông tư hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 728916